TA08004

ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ

  • BRAND :
  • A-TRAFF
  • MODEL :

ป้ายบังคับ ป้ายบังคับจราจร ป้ายสุดเขตบังคับ

ไม่แสดงราคา
สมาชิกทั่วไป

DETAILED DESCRIPTION

ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 Cm, 60 Cm
 ป้ายบังคับ จราจร แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด
2.ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์
- เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่ป้ายจราจรชนิดบังคับนี้แสดงไว้
- ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับนี้มักถูกใช้งานภายนอกอาคาร จึงมีวัสดุพิเศษประเภทโลหะปลอดสนิม และวัสดุสะท้อนแสงเกรดวิศวกรรม เตรียมไว้ให้ลูกค้าเลือกสั่งผลิตได้ด้วย แบบต่างๆ ของป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ แสดงไว้ดังรูปข้างล่างนี้
 
ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ

TECHNICAL INFORMATION