TA00 : แผงจราจร และแนวกั้นจราจร TA01 : ตู้ไฟ ป้ายหยุดตรวจต่างๆ TA02 : ยางชะลอความเร็ว TA03 : ยางห้ามล้อ และยางกันชน TA04 : กระจกโค้งส่องทางแยก TA05 : เสาล้มลุก,เสาเหล็กและโซ่พลาสติก TA06 : กรวย ไฟติดกรวย TA07 : การ์ดเรล และเป้าสะท้อนแสง TA08 : ป้ายสะท้อนแสง TA08 : ป้ายสถิติความปลอดภัย TA09 : กระบองไฟจราจร TA10 : ป้อมยาม ไม้กั้น และที่จอดจักรยาน TA11 : สัญญาณไฟจราจรต่างๆ TA12 : ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ TA13 : วัสดุตีเส้นถนน TA14 : เทปตีเส้น เทปกันลื่น และเทปสะท้อนแสง TA15 : สีจราจร TA16 : หมุดสะท้อนแสง TA17 : จ่าเฉยและป้อมรูปหมวก TA18 : เสาหลักนำทางและกรวยยางพารา TA19 : อุปกรณ์จราจรสำหรับบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจก TA99 : อุปกรณ์จราจรอื่นๆ