TA00 : แผงกั้นจราจร แบริเออร์ TA01 : ตู้ไฟ ป้ายหยุดตรวจต่างๆ TA02 : ยางชะลอความเร็ว TA03 : ยางห้ามล้อ และยางกันชน TA04 : กระจกโค้งส่องทางแยก TA05 : เสาจราจรล้มลุก TA06 : กรวยจราจร ไฟติดกรวย TA07 : การ์ดเรล และเป้าสะท้อนแสง TA08 : ป้ายสะท้อนแสง TA08 : ป้ายสถิติความปลอดภัย TA09 : กระบองไฟจราจร TA10 : ป้อมยาม ไม้กั้น และที่จอดจักรยาน TA11 : ไฟไซเรน TA12 : ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ TA13 : วัสดุตีเส้นถนน TA14 : เทปตีเส้น เทปกันลื่น และเทปสะท้อนแสง TA15 : สีจราจร TA16 : หมุดสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสงโซล่า TA17 : จ่าเฉยและป้อมรูปหมวก TA18 : เสาหลักนำทางและกรวยยางพารา TA19 : แผ่นทางเดินและหมุด สำหรับคนพิการค่ TA20 : ไฟไซเรนติดหลังคารถ TA21 : อุปกรณเคลื่อนย้ายรถ TA22 : ป้ายไฟเตือน LED ติดท้ายรถ TA23 : แผ่นทับทิมสะท้อนแสง TA24 : ป้ายตั้งพื้น TA25 : โฟมติดมุมกันกระแทก ยางติดมุมกันกระแทก TA99 : อุปกรณ์จราจรอื่นๆ