Language:  ไทย   อังกฤษ
หน้าแรกเกี่ยวกับเราสินค้าและบริการข่าวสารและกิจกรรมโปรโมชั่นประจำเดือนวิธีการซื้อ & จัดส่งติดต่อออนไลน์
หมวดหมู่สินค้า
แสดงทั้งหมด
QRcodeLineBJ
รายละเอียดสินค้า
หน้าแรก

กล่องไฟทางออก 2 หน้า

ชื่อ: FC04201
ยี่ห้อ: SafeGuard
รุ่น: sled T2
มาตรฐานการผลิต: มอก.

Specification

 • Lamp LED Power                               3W [FL 2x10W
 • Lamp Current                                      458 mA
 • Standy Input AC Power                      4 W
 • Max. Input Power                               5.5 W
 • Color Temp LED                                Day Light / 6,500K-7,000K
 • Input Voltage Supply                          170V AC-265V AC / 50Hz
 • Nickel-Metal Hydride Batteery          4.8 V 1800 mAh.
 • Cgrging Period                                    12 HR. _+ 10%
 • Backup Timp                                       3 Hr.
 • Batt.CutOff Voltage                             3 V.
 • Dimension [W x L x H                       40 x 344 x 230 mm.
 • Weight                                                  1.3 Kg

 

FEATURES 
 • โคมไฟปายทางออกชนิด Tube Type รูปทรงกระทัดรัด สวยงาม ทันสมัย
 • แผนปายทําจาก แผนอะคริลิคนําแสงชนิดพิเศษแบบใส (ELT) ประกบดวย
  แผนอะคริลิคแบบขาวขุน ใหความสวางสมํ่าเสมอทั่วทั้งแผนปาย หนา 10 มม.
 • ตัวกลองทําจากอลูมิเนียม ความหนา 1 มม. พนเคลือบสีขาวอยางดี
  ไมกอใหเกิดสนิม ตัวกลองตองปดสนิทกันนํ้ากันฝุน และสามารถระบาย
  ความรอนผานอลูมิเนียมไดดี
 • ใชชิปหลอด LED High Power จํานวน 10 หลอด กินพลังงาน 1.5 W แสง
 • สี Day Light อุณหภูมิแสง 6,500 K - 7,000 K ใหความสวางเทียบเทา
  หลอดฟลูออเรสเซ็นตขนาด 2x10W
 • ใหปริมาณแสงสวางคงที่ ตลอดชั่วโมงการใชงาน
 • อายุการใชงานของหลอด LED สูงถึง 50,000 ชั่วโมง
 • แบตเตอรี่ชนิด Nickel-Metal Hydride ขนาด 4.8 V 1800 mAh
  ระยะเวลาในการสํารองไฟได 3 ชั่วโมง
 • สามารถควบคุมตัวเครื่องระยะไกลและทดสอบแบตเตอรี่ดวย รีโมทคอนโทรล
  [Remote แบบอินฟาเรด ระยะ 15 เมตร
 • มีระบบควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติและควบคุมการชารจไฟ และ การคาย
  ประจุไฟของแบตเตอรี่ ดวย Micro Controller 8 บิท
 • แสงสวางผานมาตรฐาน วสท.2004-54 / มอก.2430-2552
 • มีระบบการชารจอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ [Constant Voltage Charge
  ระยะเวลาในการชารจประจุเต็ม 10-14 ชั่วโมง
 • มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ [Auto Test ชวยลดภาระในการทดสอบ
  และดูแลความพรอมของระบบฯ สามารถตั้งคาในการทดสอบ
  1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที [สามารถปดระบบ Auto Test ได
  2. ทุกๆ 180 จะทดสอบเครื่อง 60 นาที [สามารถปดระบบ Auto Test ได
 • มีระบบปองกันแบตเตอรี่
  - ปองกันการใชแบตเตอรี่จนประจุหมด [Low Voltage Cut-Off
  - ปองกันการชารจประจุเกินกวาแบตเตอรี่จะรับได [High Voltage Cut-Off
  - ระบบปองกัน Battery over discharge and recharge
 • มีระบบปองกันแผงวงจร
  - ฟวส AC และ ฟวส DC เพื่อปองกันการลัดวงจรดาน Input และ Output
  - มีอุปกรณปองกันไฟกระโชกแบบตอขนาน [MOV และจะหยุดทํางานของเครื่อง
  โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดการกระแสไฟฟากระโชก
 • มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่ และแจงเตือนสถานะของแบตเตอรี่
 • โคมไฟปายทางออก ผานเกณฑการทดสอบ มอก.2430-2552 และมี
  การทดสอบ มาตรฐานกันนํ้าและกันฝุน (IP 65) จากสถาบันไฟฟา 
 • รับประกันแผงวงจรและหลอด LED 5 ป, แบตเตอรี่ 2 ปี

© Copyright BJbrothers & Son Co.,Ltd. All right Reserved.
บริการลูกค้าสัมพันธ์
ติดต่อออนไลน์
สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Dealer
ข้อร้องเรียนลูกค้า
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
แผนที่บริษัท
สมัครงาน
วิธีการชำระเงิน
วิธีการสั่งซื้อ
แผนที่เว็บไซต์
วิธีการซื้อ & จัดส่ง
สินค้าและบริการ
สถานะการจัดส่ง